Rijkdom: WIJ HEBBEN ALLE GEESTELIJKE ZEGEN ONTVANGEN!

RIJKDOM is … veel meer dan je denkt: wij hebben alle geestelijke zegen ontvangen! Wil jij alle zegeningen ervaren? Lees dan dit artikel of luister de audio.

Klik hiernaast op de blauwe link en luister naar de: AUDIO spreekbeurt Bas Buizer – augustus 2017

 

De brief aan de christenen in Efeze (BGT)

Paulus groet de christenen in Efeze

1 Dit is een brief van Paulus aan de christenen in de stad Efeze.

Ik ben een apostel van Jezus Christus. Dat is Gods wil. Jullie horen bij God en jullie geloven in Jezus Christus

2 Ik wens jullie toe dat God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus goed voor jullie zijn en jullie vrede geven.

 

God is goed voor ons, God houdt van ons

3 Alle eer aan God, de Vader van onze Heer Jezus Christus! Hij heeft ons vanuit de hemel gezegend.

 

* WELKE RIJKDOM, GEESTELIJKE ZEGEN HEB IK ONTVANGEN?

 

Want hij heeft ons de heilige Geest gegeven, omdat we bij Christus horen.

 

4 Al voordat de wereld werd gemaakt, koos God ons uit om bij Christus te horen. Daardoor kunnen wij als heilige en volmaakte mensen voor Gods troon staan (door Zijn liefde). God houdt van ons!

 

5 Daarom heeft hij ons uitgekozen om zijn kinderen te zijn. Hij heeft Jezus Christus naar de wereld gestuurd om ons bij hem te brengen. Dat is wat God wilde.

 

God heeft zijn plan bekend gemaakt

6 God heeft laten zien dat hij goed voor ons is. Hij stuurde Christus naar ons toe, zijn Zoon, van wie hij zo veel houdt. Hij liet Christus voor ons sterven. Zo groot was Gods goedheid voor ons. Door de dood van Christus zijn onze zonden vergeven, en zijn we bevrijd van onze schuld. Laten we God voor zijn goedheid danken!

 

8 Ja, God is goed voor ons geweest. Want hij heeft ons wijsheid en inzicht gegeven.

 

9 Met die wijsheid en dat inzicht kunnen wij het zijn geheime plan begrijpen. Want God had besloten om zijn plan aan ons bekend te maken:

 

10 hij wilde dat de hemel en de aarde is door Christus weer een eenheid zouden worden. Dat plan is uitgevoerd toen het juiste moment was gekomen. Christus heerst nu over alles.

 

God zal ons redden

11 Alles gebeurt zoals God het wil. Lang geleden nam hij het besluit dat wij bij hem zouden horen. Daarom stuurde hij Christus naar ons toe. 12 Daardoor konden wij in Christus gaan geloven. Nu eren wij God, die goed voor ons is.

 

13 Ook jullie in Efeze geloven nu in Christus. Want jullie hebben de waarheid over hem gehoord, namelijk het goede nieuws dat hij jullie zal redden. Omdat jullie dat geloven, hebben jullie de heilige Geest gekregen. Dat is het teken dat God lang geleden heeft beloofd. 14 De heilige Geest is het bewijs dat we Gods kinderen zijn. Daardoor weten we dat we bij God horen, en dat hij ons wil redden. Laten we God voor zijn goedheid danken!

 

Paulus bidt tot God

15 Ik heb gehoord dat jullie in de Heer Jezus geloven, en dat jullie van alle christenen houden. 16 Daarom dank ik God voor jullie allemaal. Ik noem jullie in al mijn gebeden.

 

17 Ik vraag dan aan God of hij jullie door de heilige Geest nog meer wijsheid en inzicht wil geven. Dan kunnen jullie hem steeds beter leren kennen. Hij is de God van onze Heer Jezus Christus, en hij is onze machtige Vader.

18 Ik vraag God of hij jullie inzicht wil geven. Dan zullen jullie begrijpen dat jullie door hem zijn uitgekozen om te worden gered. Dat jullie allemaal bij hem horen omdat jullie christenen zijn, en hoe geweldig dat is. 19 Dan zullen jullie begrijpen hoe enorm groot zijn macht is, en dat die macht in alle gelovigen aan het werk is.*

 

* DEZELFDE KRACHT WAARMEE JEZUS UIT DE DOOD OPSTOND STAAT ONS TER BESCHIKKING

 

Met diezelfde grote macht 20 liet God Christus opstaan uit de dood, en gaf hij hem een plaats in de hemel.

Christus zit daar nu naast God, aan de rechterkant. 21 Christus heerst nu over alle hemelse machten en krachten. Hij is belangrijker dan iedereen in onze tijd en in de tijd die komt.

 

22  God heeft Christus alle macht gegeven. Hij laat hem heersen over de hemel en de aarde. En dat heeft God gedaan voor de kerk, 23 want de kerk hoort bij Christus. In de kerk is Christus nu al volledig aanwezig, zoals hij eens in alles volledig aanwezig zal zijn*.

 

* AL DIE GEESTELIJKE RIJKDOM, HOE ONTVANG IK DAT NOU? * HOE MAAK IK MIJ DAT EIGEN?

 

 • houding, eenvoudig zoals een kind ontvangt, vader/moeder onbevangen vertrouwt
 • zoals je Jezus gelooft/ontvangt/aanneemt, je ziet Jezus niet, toch geloof je, zo ontvang je alle geestelijke dingen (als je gevoel iets anders zegt, ga dan na wat het heeft te melden)
 • door Gods geest die in je is, alleen met Gods geest kun je zeggen: “ik geloof in Jezus”

1 Joh 4: 2 Hieraan leert u de Geest van God kennen: elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, is uit God;

 • geloven is geestelijk, door geloof ontvang je / neem je aan wat God je heeft gegeven

Joh 6: 63  De Geest is het Die levend maakt, … De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.

 • geloven is bovennatuurlijk: geloven is vertrouwen op de Zender/Gever

Hebr. 11: 6 maar zonder geloof is het onmogelijk (Hem) welgevallig te zijn. Want wie tot God komt, moet geloven, dat Hij bestaat en een beloner is voor wie Hem ernstig zoeken.

Dankbaarheid uiten is een belangrijke sleutel.

 • dankbaarheid, daar voelt Gods geest zich thuis, v.b. danken zoals Paulus, dank God voor wat je al hebt gekregen (tel je zegeningen 1 voor 1 🙂

Filemon 1: 4  Ik dank mijn God, terwijl ik steeds in mijn gebeden aan u denk.

5 Ik hoor namelijk over uw liefde tot en het geloof dat u in de Heere Jezus hebt, en over uw liefde voor alle heiligen. 6 Moge uw gemeenschap in het geloof zich krachtig openbaren in de kennis van al het goede dat in u is met betrekking tot Christus Jezus, 7 want wij beleven veel vreugde en troost aan uw liefde, omdat de heiligen innerlijk door u verkwikt zijn, broeder!

Fillip. 1: 3 Ik dank mijn God, telkens wanneer ik aan u denk 4 – in elk gebed van mij voor u allen bid ik altijd met blijdschap – 5 vanwege uw gemeenschap aan het Evangelie, van de eerste dag af tot nu toe.

 • vertrouwen

6 Ik vertrouw erop dat Hij Die in u een goed werk begonnen is, dat voltooien zal tot op de dag van Jezus Christus. 7 Het is immers voor mij terecht dat ik dit van u allen denk, omdat ik u allen in mijn hart heb als deelgenoten van mijn genade, zowel in mijn gevangenschap als in de verdediging en bevestiging van het Evangelie. 8 Want God is mijn Getuige hoe vurig ik naar u allen verlang, met de innige gevoelens van Jezus Christus. 9 En dit bid ik dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid,

10 opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, 11 vervuld met vruchten van gerechtigheid, die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God.

 • bidden dat je het mag pakken/begrijpen zoals Paulus bad voor de lauw neigende Efeziërs
 • bijbel lezen alleen helpt niet, het levende water drinken, het brood eten maakt je rijk, zegent je – verandert je
 • getuigen van je geloof openbaar (naar buiten gericht) of privé (onderling), vb Buurtwerk Den Haag Centrum: bescheiden Gloria (selfie Mark Rutte, Prime Minister) spreekt zijn geloof aan

Door geven word je eigen wond gesloten (Jes. 58: 6-8) en het versterkt je geloof wie je in Hem bent.

 

Vragen over overtuiging en gevoel, getuigenis:

 

Over overtuiging

Uit de bijbel haal ik belangrijke principes die ik toepas in mijn leven:

 • geloven is zeker weten wat je hoopt en het bewijs van wat je niet ziet (Hebr. 11: 1)
 • God is liefde, God is Geest, God is heilig, door geloof in Jezus’ werk voor mij groei ik toe naar Gods beeld: liefdevol, in Gods geest, geheiligd
 • ik ben gerechtvaardigd door geloof in Jezus Christus; Hij heeft het voor mij volbracht! Daar behoef ik geen eigen werken meer aan toe te voegen, dan te geloven en doen wat Jezus zegt
 • ik ben kind van God door mijn geloof in Jezus Christus
 • ik ben gedoopt in Gods geest waarmee God in mij is: tempel van Gods geest, dichter bij kan niet, ik behoef dus niets te doen om nog dichterbij te komen, ik ben er door geloof, doordat Jezus de zondekloof heeft overbrugd, zo in mij de intieme relatie met God heeft hersteld

 

Over voelen

Mijn overtuigingen, die levend water zijn voor mijn geest, doen mij ook zeker, lekker, opgewekt, blij voelen. Ik zie mijn lichaam niet meer in aparte onderdelen (hart, ziel, geest, verstand, wil, gevoel) sinds ik weet dat mijn lichaam in zijn geheel Gods tempel is. Dat is één! Daar hoort mijn gevoelsleven helemaal bij: een prachtig signaleringssysteem. Wanneer ik iets naars voel dan vraag ik God wijsheid daarover. Ik vraag Hem wat de boodschap daarvan voor mij is. Fijngevoeligheid acht ik uiterst belangrijk om te onderscheiden waarop het aankomt. Ooit heb ik tijden van diepe depressie meegemaakt. Een hele periode heb ik die trachten te ontkennen door geestelijke waarheden. Dat werkte niet. Diepe, chronische rotte gevoelens, veelal uit de kinderjaren, heb ik de laatste jaren verwerkt door ernaartoe te gaan, ze te laten zijn en beleven (niet gemakkelijk, vaak gehuild als een klein kind, maar gelukkig ik kon erbij en heb ik daar door Gods geest troost ontvangen; is het tot rust gekomen en genezen.

Bij de lichamelijke zenuwpijn, al 9 jaar zoals bekend, heb ik steun aan mijn geloof. Mijn lichaam is Gods tempel! Ik vier – met Jezus – HEEL REGELMATIG de tafel des Heren om de eenheid met zijn opgestane lichaam etend en drinkend te gedenken. Ik oefen mijn lichaam DAGELIJKS in een goede houding, kracht en conditie, want moet ik natuurlijk ook goed zorgen voor mijn lichaam. Dit doe ik omdat lichaam en Geest één zijn.

 

GETUIGENIS: ondanks dat de pijn er is, is mijn geloof niet minder geworden!

God helpt me om het vol te houden (1 Kor 10:13). En ik weet uit 1 Kor. 15: 42-46, dat ik mag uitzien naar een nieuw, hemels lichaam dat niet meer is onderworpen aan de wetten van de aarde. Dat ‘onsterfelijk, krachtig en schitterend’ is (BGT), zonder pijn of gebrek!

 

KORTOM

 • Is geloof voor jou een kwestie van overtuiging of ook van gevoel? BEIDE
 • Wat doe je met gevoelens die tegen je overtuiging in gaan? WIJSHEID VRAGEN AAN GOD; wat wilt U mij zeggen, wat veroorzaakt die gevoelens, dus ik ga een laagje dieper, om ze me echt te laten vertellen wat er is
 • Hoe zij jij twijfel en hoe ga je ermee om? Is het iets van de Satan dat je meteen afwijst, of iets van jezelf waarmee je zorgvuldig omgaat? IK GA NA WAAR DIE TWIJFEL UIT VOORTKOMT; indien het geloofstwijfel is dan plaats ik net als Jezus HARDOP woorden van God tegenover die verzoeking, is het twijfel of ik iets wel of niet moet doen, dan VRAAG IK GODS WIJSHEID (en die van mijn vrouw 🙂 TOT IK VREDE HEB MET MIJN BESLISSING, ik ben niet zo’n wikker en weger, handel meer intuïtief/impulsief, doe ik iets fout dan heb ik aldoende geleerd
 • Je brengt je leven in alles in overeenstemming met Gods woord. Wat doe jij als je tegen jezelf aan loopt? IK BEN DE LAATSTE 9 JAREN FLINK TEGEN MEZELF AANGELOPEN, en heb tijd genomen om nare zaken uit het verleden grondig te verwerken door mijn familie- en levensgeschiedenis chronologisch op te schrijven, en naar alle pijnpunten 1 voor 1 toe te gaan en vertroosting van Gods geest erop te laten werken, man, wat een verdriet kwam er los.

 

Dit is Rijkdom: 30 zegeningen uit Efeze 1 (A4 pdf-download-link onderin het artikel)

 

* VEROOTMOEDIGINGSGEBED

Ik kan je niet overtuigen, wel openbaring van Gods geest. Laten wij ons verootmoedigen, trots, ongeloof en teleurstelling aan Hem overgeven, en vragen of God deze verzen uit Efeze 1 aan ons hart uitlegt:

 • opdat God u de Geest van wijsheid en van openbaring geeft in het kennen van Hem, namelijk verlichte ogen van uw verstand, om te weten wat de hoop van Zijn roeping is, en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van Zijn erfenis in de heiligen, en wat de allesovertreffende grootheid van Zijn kracht is in ons die geloven, overeenkomstig de werking van de sterkte van Zijn macht, die Hij gewerkt heeft in Christus, toen Hij Hem uit de doden opwekte

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.