Tenzij we naar binnen keren

Tenzij we naar binnen keren

This is by far the most important truth that Christians should embrace in order to see the kingdom of God actually become visible on earth.

Dit is verreweg de belangrijkste waarheid die christenen zouden moeten omarmen om het koninkrijk van God daadwerkelijk zichtbaar te zien worden op aarde.

At one point Jesus told his disciples that it was better for them that he go away. Why would Jesus say such a thing? It was simply because he did not want them to look to his outer personhood alone, but he wanted them to know that the same life was within them. He wanted them to know that what he did they could do also, and more. In John 14:12 we can see the same words concerning us. Jesus also stated that he, in and of himself, could do nothing; but what he saw Father do, that he did, and what he heard Father say, that he said. He further stated that if he gave witness to himself, in and of himself, that it was a lie and not the truth. What are we to make of his words? Could it be that he wanted the people of his day, and us, to know that the same spirit, life, power and ability was within them and us, which was resident within him to do what he did?

Religion wants to hold on to Jesus as a man, who walked the shores of Galilee over 2,000 years ago. He was very clear that he came to reveal the Father. He was very clear that his Father was within him as his Christhood and consciousness. He was also very clear that his ‘I Am-ness’ within him was his Christ identity and the One who did the works, as he turned within himself. It was the Eternal Christ which he was even before his physical manifestation as Jesus.

Now, is it any different with us? We were in our Christ ‘I Am-ness’ before our physical manifestation as well. We are spirit slowed down to visibility as well. Therefore, that which we must hold to and embrace is exactly what Jesus the son of man held to and embraced within himself. The problem is, religion wants to hold on to the external Jesus, rather than the internal/Eternal Christ. What did Jesus mean when he stated that no man can come to the Father except through me? He wasn’t referring to his outer personhood. He was referring to the Christ within each person. Unless we turn within as Jesus did, there is no coming to the Father or, subjective experience of the kingdom of God. When people focus on the outer person of Jesus the man alone, they miss the inward reality of the Eternal Christ which is also resident within all. Consequently, over 2,000 years ago a child was born, but let us also remember that a son was given in the form of Christ which is the One Life of all mankind. #KayFairchild

Op een gegeven moment zei Jezus tegen zijn discipelen dat het beter voor hen was dat hij wegging. Waarom zou Jezus zoiets zeggen? Het was simpelweg omdat hij niet wilde dat ze alleen naar zijn uiterlijke persoonlijkheid keken, maar hij wilde dat ze wisten dat hetzelfde leven in hen was. Hij wilde dat ze wisten dat wat hij deed, zij ook konden doen, en meer. In Johannes 14:12 kunnen we dezelfde woorden over ons zien. Jezus zei ook dat hij, uit zichzelf, niets kon doen; maar wat hij vader zag doen, dat deed hij, en wat hij vader hoorde zeggen, dat zei hij. Hij verklaarde verder dat als hij voor zichzelf getuigde, in en uit zichzelf, dat het een leugen was en niet de waarheid. Wat moeten we van zijn woorden denken? Zou het kunnen dat hij wilde dat de mensen van zijn tijd, en ons, wisten dat dezelfde geest, leven, kracht en bekwaamheid in hen en ons was, die in hem woonde om te doen wat hij deed?

Religie wil vasthouden aan Jezus als een man, die meer dan 2000 jaar geleden langs de oevers van Galilea liep. Hij was heel duidelijk dat hij kwam om de Vader te openbaren. Hij was heel duidelijk dat zijn Vader in hem was als zijn Christusschap en bewustzijn. Hij was ook heel duidelijk dat zijn ‘Ik Ben-heid’ in hem zijn Christusidentiteit was en Degene die de werken deed, terwijl hij zich in zichzelf keerde. Het was de eeuwige Christus die hij was, zelfs vóór zijn fysieke manifestatie als Jezus.

Is dat bij ons nu anders? We waren ook in onze Christus ‘Ik Ben-heid’ vóór onze fysieke manifestatie. We zijn ook geest vertraagd tot zichtbaarheid. Daarom is datgene waar we ons aan moeten vasthouden en omarmen precies datgene waar Jezus, de zoon des mensen, aan vasthield en in zichzelf omhelsde. Het probleem is dat religie vast wil houden aan de uiterlijke Jezus, in plaats van aan de innerlijke/eeuwige Christus. Wat bedoelde Jezus toen hij zei dat niemand tot de Vader kan komen behalve door mij? Hij verwees niet naar zijn uiterlijke persoonlijkheid. Hij verwees naar de Christus in ieder mens. Tenzij we naar binnen keren zoals Jezus deed, is er geen komen tot de Vader of subjectieve ervaring van het koninkrijk van God. Wanneer mensen zich richten op de uiterlijke persoon van Jezus, de mens alleen, missen ze de innerlijke werkelijkheid van de Eeuwige Christus die ook in allen woont. Bijgevolg werd er meer dan 2000 jaar geleden een kind geboren, maar laten we ook niet vergeten dat er een zoon werd gegeven in de vorm van Christus, het Ene Leven van de hele mensheid. #KayFairchild

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

Geverifieerd door MonsterInsights